czechy mapa turystyczna online dating - Gjuha angleze online dating

Ai përgjigjet para drejtorit te drejtorise se Marrëdhëneve Juridiksionale me Jashtë, Perkthim praktikash ekstradimi nga jashtë shtetit , leter porosish për jashtë shtetit, përkthim i leter-porosive nga gjuha e huaj në shqip dhe anasjelltash, pritje-përcjellje delegacionesh, vendosje kontaktesh etj.

gjuha angleze online dating-37

– Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këti ligji.

d) Vendi i punes ne pozicionin pozicionin “specialist përkthyes i gjyhës angleze” ben pjese në grupin e administrimit te posaçem.

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive) aplikohet në të njëjtën kohë!

Data e dorëzimit të dokumentave: 23- Tetor -2014 a) Konkurrimi per vendin e punes ne pozicionin “specialist – përkthyes i gjuhës angleze” ne Drejtorine e Marredhenieve Juridiksionale me Jashtë, do te bazohet ne: – Njohurite per Kushtetuten e Republikes se Shqiperise; – Ligjin nr.8577, date , “Per organizimin e funksionimin e Prokurorisë së Pergjithshme; – Ligjin nr.152/2013, “Per nepunesin civil”; – Ligjin nr.9131, date , “Per rregullat e etikes ne administraten publike; – Kodin e Proçedurave Administrative; – Ligjin nr.8503, date , “Per te drejten e informimit per dokumentet zyrtare”; – Ligjin nr.

Nota mesatare e rezultateve ne studimet universitare te jete 8,5 e lart.

Last modified 02-Oct-2017 19:56